Psychagogia s.r.o.

Voľne prístupné materiály

Zmena ako jediná istota – PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.

Poruchy správania, ADHD – PhDr. Kata Piačková

Dýchanie a zmena variability srdcovej frekvencie ako prostriedok zvládania stresu – PhDr. Miloš Šlepecký, PhD., MUDr. Mirek Novotný

Špecifické vývinové poruchy učenia a reči – dyslexia, dysgrafia , dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia,dysfázia – Mgr. Silvia Papalová

Nelátkové závislosti – MUDr. Jozef Benkovič

KBT deprese – Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

 

 

 


NAJ.sk